Voteringsoversikt for sak:

Statsrekneskapen 2019
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2020 Kl. 13:32:56)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2019 er behandlet og vedlagt protokollen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil behandle Dokument 1 fra Riksrevisjonen om enkeltelementer i statsregnskapet, i løpet av høsten 2020.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar