Voteringsoversikt for sak:

Nytt regjeringskvartal
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:50:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:50:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:50:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:50:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (18.06.2019 Kl. 19:51:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Meld. St. 21 (2018-2019) om Nytt regjeringskvartal, jf. Innst. 382 S (2018-2019). Meldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet. Meldingen ble også vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar