Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:20:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Komiteen merker seg funnene fra Riksrevisjonen, og er av den oppfatning at det innenfor REDD+ -programmet er tiltak som har svært god effekt, og andre som har mindre effekt. Komiteen viser til at det er viktig at midlene blir brukt på riktig måte og i tråd med mål om kamp mot fattigdom, urfolks rettigheter og bevaring av regnskogen. Komiteen finner det urovekkende at det norske bidraget til REDD+ ikke har utløst nok finansiering fra andre land og aktører. Komiteen understreker at det er viktig å ha kontroll med gjennomføringen og resultatene av REDD+ og å ha på plass mekanismer som lett kan fange opp mislighold. Komiteen legger til grunn at Klima- og miljødepartementet tar funnene fra Riksrevisjonen på alvor og at rapporten sammen med innstillingen fra komiteen blir tillagt vekt i det videre arbeidet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar