Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:19:55)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende undersøkelsen av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser. Komiteen mener at Riksrevisjonens funn er urovekkende og merker seg at det har vært liten vekst i forbruket av bioenergi og at myndighetenes virkemidler har gitt svake resultater. Komiteen viser til at det er nødvendig med en felles strategi og en bedre samhandling mellom Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Komiteen understreker også at det er viktigere enn noen gang å samarbeide på tvers av landegrensene. Komiteen støtter anbefalingene til departementene om blant annet å evaluere resultatene for henholdsvis bruk og produksjon av bioenergi og identifisere de mest effektive virkemidlene, å etablere en felles forståelse av Stortingets mål og forutsetninger og å sikre best mulig forutsigbarhet for næringsaktører og brukere.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar