Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:24:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:25:06)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Vedtatt mot 3 stemmer

 3. 3 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:26:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag 1, 28 og 37, jf. Innst. 126 S (2018-2019) og Dokument 12:1 (2014-2015), 12:28 (2015-2016) og 12:37 (2015-2016) om endring av Grunnloven § 108. I forslag 1 som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen foreslås ordlyden "samene som urfolk". Forslaget ble enstemmig ikke bifalt. I forslag 37 som er fremmet av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, foreslås ordlyden "det samiske folk". Forslaget ble mot 2 stemmer ikke bifalt. I forslag 28, som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja, foreslås ordlyden "det samiske folk, som landets urfolk". 95 stemte for, mens 71 stemte mot forslaget, og det oppnådde derfor ikke grunnlovsmessig flertall.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar