Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:49:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:49:50)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 7, jf. Innst. 133 S (2018-2019) og Dokument 12:7 (2015-2016) fremmet av Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande. Forslaget gjelder innføring av 16 års stemmerettsalder. Forslaget ble med 21 stemmer for og 145 stemmer mot ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar