Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 45 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven. Endringene innebærer justering av enkelte gebyrer i justissektoren til selvkost. Størrelsen på gebyrene blir på denne måten mer i tråd med hva det koster å produsere de aktuelle tjenestene. Samtidig skal gebyrene dekke kostnadene basert på kostnadseffektiv drift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021