Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 30.11.2021 Innst. 43 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i mineralloven etter at regjeringen i Prop. 13 L (2020-2021) gjorde Stortinget oppmerksom på at to endringsforslag i Prop. 124 L (2020-2021) ikke ble fremmet i tråd med det som var intensjonen. Endringene som Stortinget nå har vedtatt medfører at lovens § 13 første ledd andre punktum og § 43 første ledd andre punktum oppheves. Opphevingen av bestemmelsen i § 13 vil innebære at søknad om undersøkelsesrett kan avslås dersom søkeren tidligere har begått grov eller gjentatt overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av mineralloven. Opphevingen av bestemmelsen i § 43 vil medføre at konsesjonsgrensen for naturstein vil bli på 10 000 kubikkmeter, som er den samme konsesjonsgrensen som gjelder for andre mineralske ressurser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 16.12.2021