Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.11.2021 Innst. 31 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, jf. Prop. 11 (2021-2022) og Innst. 31 L (2021-2022). Endringene innebærer at loven forlenges frem til 1. mai 2022.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.11.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 23.11.2021