Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 16.11.2021 Innst. 34 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i smittevernloven som innebærer forlengelse av midlertidige hjemler for å gi forskrifter om karantenehotell, isolering og smittekarantene, samt koronasertifikat. Det er også vedtatt forlengelse av midlertidige forskriftshjemmel i helseberedskapsloven for å kunne videreføre bestemmelser som sikrer tilgangen på medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. De midlertidige forskriftshjemlene er gitt varighet fram til 1. juli 2022.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 23.11.2021