Representantforslag om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom

Dokument 8:10 S (2021-2022), Innst. 36 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Mímir Kristjánsson Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 16.11.2021 Innst. 36 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt at et representantforslag Rødt om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom blir vedlagt protokollen. Begrunnelsen for at representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen er at Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Prop. 7 LS (2021–2022) å forlenge stønadsperioden til og med 31. desember 2021 for mottakere av arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven §§ 11-12 (under avklaring) og 11-17 (som arbeidssøker) i de tilfeller hvor stønadsperioden løper ut i perioden fra og med 30. september til og med 30. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2021

   Debattert i Stortinget 25.11.2021
   Votert i Stortinget 25.11.2021