Representantforslag om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Dokument 8:2 L (2021-2022), Innst. 35 L (2021-2022)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Andreas Sjalg Unneland, Birgit Oline Kjerstad, Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 16.11.2021 Innst. 35 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget vedtok at et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vedlegges protokollen. Begrunnelsen er at Stortinget vedtok i forbindelse med behandlignen av Prop. 7 LS (2021–2022) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger) å forlenge stønadsperioden til og med 31. desember 2021 for mottakere av arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven §§ 11-12 (under avklaring) og 11-17 (som arbeidssøker) i de tilfeller hvor stønadsperioden løper ut i perioden fra og med 30. september til og med 30. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 25.11.2021
   Votert i Stortinget 25.11.2021