Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Meld. St. 34 (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Melding frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang