Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Prop. 214 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang