Representantforslag om forlengelse av midlertidige regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 under straffegjennomføring

Merknad

Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c (legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Frida Melvær, Geir Sigbjørn Toskedal, Jenny Klinge, Lene Vågslid, Peter Frølich, Petter Eide, Per-Willy Amundsen, Solveig Schytz Forslag fra (H), (FrP), (V), (KrF)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om endring av straffegjennomføringsloven. Forslaget fikk støtte fra et enstemmig Storting. Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder midlertidige regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Kapittelet oppheves 1. juni 2021. For å unngå at reglene i kapittel 3 A er utløpt i påvente av Stortingets behandling av Prop. 129 L (2020–2021), er det vedtatt at kapittel 3 A først oppheves 1. juli 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtatt

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt