Kommuneproposisjonen 2022

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 08.06.2021 Innst. 660 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 192 S (2020-2021) Kommuneproposisjonen 2022, jf. Innst. 660 S (2020-2021). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 372 mill. kroner for 2022. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2021

   Debattert i Stortinget 15.06.2021
   Votert i Stortinget 16.06.2021