Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 03.06.2021 Innst. 644 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 191 L (2020-2021) om opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett, jf. Innst. 644 L (2020-2021). Stortinget vedtok å oppheve lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett, fra den tid Kongen bestemmer. Bakgrunnen for opphevelsen er at Postens avtale med DNB Bank ASA utløper 1. juli 2021, og at det ikke har lyktes Posten å inngå ny, tilsvarende avtale med DNB eller andre banker som gjør det praktisk mulig å fortsette å utøve tjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021