Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Interne styrer og utvalg Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 409 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 10 om forslag til ny sivilombudslov. Loven viderefører hovedprinsippene i den gjeldende ordningen, men med enkelte materielle endringer. Loven struktureres på en annen måte for å gjøre regelverket mer pedagogisk og tilgengelig og for å heve den lovtekniske kvaliteten. Det innføres en kjønnsnøytral tittel til erstatning for "Sivilombudsmannen"/"ombudsmannen". Gjeldende instruks for Sivilombudsmannen oppheves og bestemmelser flyttes til loven. Bestemmelsene som spesifikt gjelder klagebehandlingen, samles i et eget kapittel. Loven regulerer Sivilombudets tilgang på opplysninger, behandling av personopplysninger og sikkerhetslovens anvendelse. Ombudet skal heretter oppnevnes av Stortinget med minst to tredjedels flertall og kan bare oppnevnes for fire år om gangen, uavhengig av stortingsperiodene. Ombudet kan bare gjenoppnevnes én gang.

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021