Representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy

Dokument 8:293 L (2020-2021), Innst. 643 L (2020-2021), Lovvedtak 178 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Torhild Bransdal, Heidi Greni, Karin Andersen, Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A), (H), (Sp), (SV), (KrF) Tilråding levert 04.06.2021 Innst. 643 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, jf. representantantforslag 293 L (2020-2021) om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy, jf. Innst. 643 L (2020-2021). Loven innebærer blant annet at kommunen kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av små elektriske kjøretøy og at kommunen kan gi forskrift om at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen. Loven innebærer også at kommunen kan gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet regulert i denne loven. Loven inneholder også en bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. Stortinget har også bedt regjeringen legge opp til å evaluere loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021