Lov om Opplysningsvesenets fond

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 27.05.2021 Innst. 623 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond. Loven danner det rettslige grunnlaget for å dele fondets verdier og gi eiendomsretten til Den norske kirke og staten, og skal sikre at verdiene i fondet blir forvaltet i samsvar med Grunnloven § 116. Den norske kirke får vederlagsfritt overført eiendommer og andre verdier som har sælig verdi for kirken, og blir eier av disse. Staten blir eier av de øvrige verdiene i fondet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021