Endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak)

Prop. 155 LS (2020-2021), Innst. 554 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 194 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 554 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven), verdipapirfondloven, verdipapirhandelloven og finansforetaksloven om gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak. Formålet med lovendringene er særlig å gjennomføre EØS-relevante forordninger på verdipapirfondsområdet i norsk rett, samt å styrke Finanstilsynets sanksjons- og reaksjonsmuligheter ved overtredelser av verdipapirfondloven og AIF-loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021