Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond.

Prop. 155 LS (2020-2021), Innst. 555 S (2020-2021), S-delen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 555 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om - europeiske venturekapitalfond (EU) nr. 345/2013 (EuVECA) - europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EU) nr. 346/2013 (EuSEF) med tilhørende endringer (EU) 2017/1991 - europeiske langsiktige investeringsfond (EU) 2015/760 (ELTIF) - pengemarkedsfond (EU) 2017/1131 (MMF),

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021