Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 27.05.2021 Innst. 606 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.), bl.a. en hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regionale planer med arealdimensjon. Det vil gjøre det mulig å kreve at fremstilling av kart til regionale planer og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer. Det er også presisert at det i en detaljregulering ikke kan fastsettes hensynssoner hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret. Dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 er også endret for å gi en bedre og klarere ordlyd. Det vil fremgå uttrykkelig at det ikke kan gis dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Det ble også vedtatt to anmodninger til regjeringen - ett om kunnskapsgrunnlag om i hvilke typer saker norske kommuner benytter seg av dispensasjonsbestemmelsen og ett om håndtering av klagesaker der statsforvalteren selv er klager eller på annen måte part i saken.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 07.06.2021