Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid 19 (forlengelse av lovene)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 375 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Lovene gjelder til 1. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 18.05.2021