Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 20.05.2021 Innst. 512 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandla eit forslag til endringar i opplæringslova, friskolelova og barnehagelova. Forslaga gjeld særleg to område. Det første er regulering av behandling av personopplysningar innan barnehage og grunnopplæringa. Det andre gjeld gjennomføring av opplæringa som fjernundervisning. Endringane om personsopplysningar vert vedteke. Forslaga om fjernundervisning vart ikkje vedtekne, men eit forslag frå Framstegspartiet om å gje friskolar tilsvarande rett til å gi fjernundervisning som offentlege skolar har etter gjeldande lov, fekk fleirtal.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 31.05.2021