Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Prop. 129 L (2020-2021), Innst. 614 L (2020-2021), Lovvedtak 139 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.05.2021 Innst. 614 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt et nytt kapittel i straffegjennomføringsloven, kapittel 3 A, som inneholder regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, og som kan bidra til en forsvarlig straffegjennomføring også i en slik situasjon. Reglene er en videreføring av de midlertidige regelene som har vært en følge av covid 19 pandemien.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 04.06.2021