Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 575 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen. Komiteen merker seg at Sivilombudsmannen har mottatt rekordhøye 4 009 klager i 2020 og at mer enn halvparten av disse har blitt avvist. Komiteen setter pris på at Sivilombudsmannen av eget tiltak har iverksatt en større, systematisk undersøkelse av kommunale vedtak om dispensasjon for oppføring av tiltak i strandsonen. Komiteen merker seg at undersøkelsen samlet sett viser store mangler ved dispensasjonspraksisen. Komiteen støtter Sivilombudsmannens anbefalinger. Komiteen understreker viktigheten av ombudsmannens kontroll av forvaltningens oppfølging av koronaloven og pandemiens konsekvenser for borgerne i møte med forvaltningen ellers. Komiteen fremhever Sivilombudsmannens funksjon som rettssikkerhetsgaranti for den enkelte borger og ombudsmannens bidrag til en bedre forvaltning og uttrykker tydelig hvor viktig det er at forvaltningen retter seg etter ombudsmannens uttalelser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021