Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 396 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer. Komiteen viser til Riksrevisjonens konklusjon om at Utenriksdepartementet i mange tilfeller har åpnet for salg av forsvarsmateriell til land på et for dårlig grunnlag. Komiteen viser videre til at Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at mange landvurderinger ikke gir et tilstrekkelig grundig og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for å avgjøre om landet tilfredsstiller kravene for å motta norsk forsvarsmateriell eller ikke. Komiteens flertall støtter dette. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at det er alvorlig at Tolletaten kontrollerer for få utførsler, noe som blant annet gir risiko for uærlige aktører og har negative sikkerhetsmessige konsekvenser for Norge. Komiteen forutsetter at de berørte departementene følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021