Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 622 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har for første gang behandlet en stortingsmedling som presenterer barne- og ungdomskulturfeltet som et samlet politisk satsingsområde på najonalt nivå. Kulturskolen har en sentral plass i meldingen. Familie- og kulturkomiteen ga i innstillingen uttrykk for at meldingen inneholder viktige målsettinger om at alle barn og unge skal ha et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, at de skal oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem, og som de kan delta i. Og videre at barn og unge skal få tilgang til de arenaene de trenger for å utvikle skapergleder, engasjement og utforskertrang, både i kultur- og fritidslivet, i barnehagen og skolen. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen videreføre dagens ordning med Den kulturelle skolesekken (DKS), samt tydeliggjøre at målet med DKS fortsatt skal være å medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturttilbud.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 07.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021