Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 507 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 17 (2020-2021) om en nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar. Målet med strategien er en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri som kan utvikle, produsere og understøtte materiell innenfor områder som er viktige for nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å inngå langsiktige avtaler med relevante aktører for å sikre tilstrekkelig logistikkstøtte knyttet til alliert mottak og bereskapssituasjoner, og videre at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021