Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 387 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen undersøker oppfølgingen tre år etter at sakene er behandlet. I Dokument 3:1 (2020-2021) anses åtte av sakene som avsluttet, mens tre videreføres i påvente av ytterligere tiltak. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at følgende saker bør følges videre: Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid (Dokument 3:9 (2015-2016)), Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auka talet på læreplassar (Dokument 3:12 (2015-2016)) og Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument 3:14 (2015-2016)). De åtte avsluttede sakene omhandler ulike saksområder. Komiteen har generelt merket seg at undersøkelsene har gitt viktige innspill til departementene og resultert i forbedringer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021