Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 10.12.2020 Innst. 181 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt en rekke endringer på Kulturdepartementets budsjett for 2020. Bl.a. er 60 mill. kroner for å øke driftstilskuddene til til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer bevilget under kap. 323 ny post 77 Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19. Bevilgningen på kap. 335 post 71 Mediestøtte er nedsatt med 196,9 mill. kroner av bevilgningen på 300 mill. kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19 utbruddet. Flere medier har ikke kvalifisert til støtte pga. at omsetningstapet ikke har vært stort nok.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020