Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 08.12.2020 Innst. 12 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2021 er 85 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 14.12.2020
   Votert i Stortinget 14.12.2020