Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 11.12.2020 Innst. 8 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11), jf. Innst. 8 (2020-2021) og Prop 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen vurdere om Norge kan delta i IPCEI Hydrogen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.12.2020
   Votert i Stortinget 19.12.2020