Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 10.12.2020 Innst. 14 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021 for rammeområdene 2 og 3. Rammeområde 2 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 50 880 449 000 kroner og rammeområde 3 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 27 003 530 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen særskilt inkludere tiltak mot sosial kontroll i lukkede trossamfunn, i den kommende handlingsplanen mot sosial kontroll. Stortinget vedtok også å be regjeringen sørge for at trossamfunnsloven § 6 andre ledd trer i kraft snarest og senest 1.april 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020