Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen for 2019

Dokument 1 (2020-2021), Innst. 176 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 15.12.2020 Innst. 176 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. Av i alt 230 årsregnskaper som Riksrevisjonen har avgitt beretning for i 2019, har Riksrevisjonen tatt forbehold om enkelte forhold i ett av disse regnskapene. Dette gjelder årsregnskapet for Forsvaret. Riksrevisjonen har gjennomført flere undersøkelser av saker som den finner kritikkverdige. Riksrevisjonen finner det blant annet kritikkverdig at Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.01.2021
   Votert i Stortinget 21.01.2021