Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 09.02.2021 Innst. 215 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i straffegjennomføringsloven blant annet er det gitt en hjemmel for at kriminalomsorgen i noen tilfeller kan benytte spyttbeskytter på en innsatt. Regjeringens forslag til omorganisering av kriminalomsorgen fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.02.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 23.02.2021