Vindkraft på land

Meld. St. 28 (2019-2020), Innst. 101 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 24.11.2020 Innst. 101 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Vindkraft på land. Stortinget fattet vedtak om følgende: Stortinget ber regjeringen om å sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan-og bygningsloven. Stortinget ber regjeringen sørge for at svensk-norsk elsertifikatordning og særskilte avskrivingsordninger for vindkraftanlegg avvikles senest 31.12 2021. Stortinget ber regjeringen fremlegge alternativ for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegg. Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres,

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.11.2020

   Debattert i Stortinget 01.12.2020
   Votert i Stortinget 01.12.2020