Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Prop. 135 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang