Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 131 L (2019-2020), Innst. 364 L (2019-2020), Lovvedtak 152 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 15.06.2020 Innst. 364 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lov om tilskudd ved avbrutt permittering, som et økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet. Gjennom ordningen får arbeidsgivere støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.06.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 19.06.2020