Lov om språk (språklova)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 25.02.2021 Innst. 253 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Føremålet med språklova er å styrkje norsk språk på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg, Dessutan skal lova sikre at offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje norsk språk i sine sektorar, både bokmål og nynorsk, Offentlege organ får eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. Språklova fastset krav til bruk av klart språk i det offentlege. Dessutan inneheld lova språkreglar for fylkeskommunane. Lova anerkjenner samisk språk som likeverdig med norsk, og lovfestar samisk som urfolksspråk i Noreg.Offentlege organ skal fremje og verne nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Språkrådet sine oppgåver som statens forvaltningsorgan i språkspørsmål vert lovfesta. Lovvedtaket samsvarar med framlegget i Prop. 108 L (2019-2020). Stortinget vedtok også å be regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak om symbolspråk, med framlegg om korleis retten til symbolspråk kan verte innlemma i språklova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.02.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 08.04.2021