Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Prop. 96 L (2019-2020), unntatt friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven, Innst. 302 L (2019-2020), Lovvedtak 132 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 02.06.2020 Innst. 302 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i opplæringslova, folkehøyskoleloven, friskolelova, barnehageloven og voksenopplæringsloven. I opplæringslova er det vedtatt plikt for fylkeskommunene til å tilby karriereveiledning for innbyggerne og i friskolelova er det vedtatt bestemmelser om internkontroll for å sikre like regler for private og offentlige skoler. I barnehageloven er det blant annet vedtatt bestemmelser om internkontroll, tilsyn, psykososialt barnehagemiljø og regulering av private barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 12.06.2020