En innovativ offentlig sektor

Meld. St. 30 (2019-2020)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saksgang