Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Prop. 76 L (2019-2020), Innst. 240 L (2019-2020), Lovvedtak 80 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen Tilråding levert 20.04.2020 Innst. 240 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, og vedtatt en forlenglese av koronaloven frem til 27. mai 2020. Flertallet, bestående av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne fremmet regjeringens forslag til forlengelse av den midlertidige loven i én måned. Flertallet foreslo i tillegg en ny bestemmelse i § 2 andre ledd for å styrke rettssikkerhetsgarantiene og et nytt tredje punktum i § 6 om utvidet domstolskontroll. Sp, SV og Rødt stemte i mot en forlengelse av loven, men støttet subsidiært de øvrige endringene. Representantene i komiteen fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet et alternativt forslag til midlertidig lov om videreføring av forskriftene gitt med hjemmel i koronaloven frem til 27. mai 2020, men forslaget oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.04.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.04.2020