Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Prop. 77 LS (2019-2020), Innst. 318 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 318 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om en ny lov om infrastruktur for alternativt drivstoff. I samme proposisjon ba regjeringen om Stortingets samtykke til å innlemme et EU-direktiv om samme tema i EØS-avtalen. Stortinget vedtok loven. Loven gjelder for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen og naturgass til kjøretøy. Loven gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter om tekniske spesifikasjoner til anlegg for overføring av alternativt drivstoff til kjøretøy og krav til informasjon på slike anlegg og på kjøretøy. Departementet har fått hjemmel til å fastsette forskrift for å peke ut myndighet med ansvar for tilsyn og kontroll og overtredelsesgebyr. Videre har nå Stortinget gitt sitt samtykke til at direktivet det er snakk om blir innlemmet i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 02.06.2020
   Votert i Stortinget 03.06.2020