Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L (2019-2020), Lovvedtak 59-61 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 21.03.2020 Innst. 201 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond og endringer i skattebetalingsloven som gir departementet adgang til i forskrift å gi regler om utsatt forfallstidspunkt for merverdiavgift og forskuddsskatt i enkelte situasjoner, og sluttet seg til at departementet i forskrift vil gi regler om utsettelse av innbetalingsfristen for arbeidsgiveravgift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.03.2020