Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Prop. 56 L (2019-2020), Innst. 204 L (2019-2020), Lovvedtak 62 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen Tilråding levert 21.03.2020 Innst. 204 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen og enstemmig vedtatt en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. Koronaloven skal legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner. Fullmakten er ikke generell, men gjelder for 62 lover, så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål. Loven kommer ikke til anvendelse dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling. Dersom en tredjedel av Stortingets medlemmer ikke kan støtte hele eller deler av en bestemt forskrift, skal den oppheves helt eller delvis. Loven inneholder egne formkrav for meddelelse til Stortinget, og det er tatt inn en egen bestemmelse om domstolskontroll. Loven skal gjelde i én måned fra ikrafttredelse og kan forlenges ved behov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.03.2020