Politimeldingen - et politi for fremtiden

Meld. St. 29 (2019-2020)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Melding frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang