Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Prop. 55 L (2019-2020), Innst. 320 L (2019-2020), Lovvedtak 131 (2019-2020)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 24. april kl. 23.59.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 320 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Loven viderefører i stor grad gjeldende rett, men inneholder enkelte endringer som følge av at klagebehandlingen av forbrukersaker samles i Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynets faglige uavhengighet i klagebehandlingen lovfestes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2020