Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

Prop. 7 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang